HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

Mazlum ÇELİK

Mazlum ÇELİK

Prof. Dr.

Akademik Geçmiş
Lisans : Kara Harp Okulu-Yönetim
Yüksek Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi-İktisat
Doktora : Atatürk Üniversitesi-Yönetim ve Organizasyon
Telefonu : 0(342) 2118080 (1316)
Odası : FEAS 302
E-Posta : mazlum.celik@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş

Araştırma Konuları

Örgütsel Davranış, Stratejik Yönetim, Toplam Kalite Yönetimi

Akademik Özgeçmiş

6.1 Yüksek Lisans Tezleri

SıraTarihiİçerik
1 2015

 POLAT, H.Y., “Gaziantep’te faaliyet gösteren okul idarecilerinin Kendi Kendine Liderlik stratejileri açısından karşılaştırılması” , Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2 2015

YAPICI Ü., “ Kültürel Farklılaşma Bağlamında Kültürel Zeka”, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Devam).

3 2015

BAY M.E. “ Spor Yöneticilerin Toplam Kalite Konusundaki Algıları”, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü(Devam).

4 2009

ÇIRA, A, “Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Ardılları”, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü 

6.2 Doktora Tezleri

SıraTarihiİçerik
1 2015

BOZGEYİK A., “ Gaziantep’te Faaliyet Gösteren İşletmelerin Siber Güvenlik Yönetimi  Açısından Değerlendirilmesi”, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Devam).

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2013

Gürbüz S., Ö.Turunç, M.Çelik, “The Impact Of Perceived Organizational Support On Work-Family Conflict: Exploring The Mediating Role Of Role Overload”, Economic and Industrial Democracy , 34(1), 145-160, 2013. oi:10.1177/0143831X12438234

2 2013

Turunç Ö., M. Çelik, ve İ.S.Mert, “The Impact Of Leadership Styles On Ethical Behaviour ”, Journal of Academic and Business Ethics, Journal of Academic Research in Economics, 5(1), 2013. 

3 2012

Çelik M., Ö. Turunç ve N.Bilgin “The Moderating Role Of The Ethic”, Journal Of Applied Sciences, 12(6), 544-552, ISSN 1812-5654/DOI:10.3923/jas.2012. (2012).

4 2011

Çelik M., Ö.Turunç, M. Beğenirbaş, “The Role of Trust, Burnout and Interpersonal Deviance For  Achievıng Organızational Performance”, International Journal of Business and Management Studies, Vol.3, No.2, 179-189, ISSN: 1309-8047 (2011).

5 2010

Çelik M., A.Tabak., Ü Sığrı., M. Uysal ve  Ö. Turunç, “The Relationship Between Burnout and Emotıonal Labour of The Employees in Hospıtal Sector”, International Journal of Business and Management Studies, Vol.2, No.1, 47-54(2010). 

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2015

Çelik M., Ö. Turunç, N.Bilgin “Çalışanların Örgütsel Adalet Algılarının Psikolojik Sermaye Üzerine Etkisi: Çalışanların İyilik Halinin Düzenleyici Rolü”, Dokuz Eylül Üni. Sos. Bil. Ens. Dergisi, 16 (4), 559-585,  (2015). 

2 2014

Çelik M., Ö. Turunç, N.Bilgin “ Lider-Üye Etkileşimi ve Kariyer Memnuniyetinin Yenilikçi Davranışa Etkisinde Etiğin Düzenleyici Rolüne Yönelik Deneysel Bir Araştırma”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(25), 491-508, (2014).

3 2013

Çelik M., A. Çıra “Örgütsel Vatandaşlık Davranışının İş Performansı Ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisinde Aşırı İş Yükünün  Aracılık Rolü”, Ege Akademik Bakış,13(1), 11-202 (2013).

4 2012

Çelik M.  “Konaklama İşletmelerinde Algılanan Örgütsel Adaletin Yenilikçi Davranışa Etkisinde Kariyer Memnuniyetinin Aracılık Etkisi” İş Güç Dergisi, 14(2), (2012).

5 2011
6 2010

Çelik M., Ö. Turunç, “ Lider Desteğinin Çalışanların İş-Aile Yaşam Çatışması ve İş Performansına Etkisi: Savunma Sektöründe Bir Araştırma”, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1), 19-41 (2010).

7 2009

Çelik M., Ö. Turunç, “Aile İş Çatışması, İş Stresi ve Örgütsel Sadakatin İş Performansına Etkisi: Savunma Sektöründe Ampirik Bir Çalışma”, KHO Savunma Bilimleri Dergisi 8(2), 217-245 (2009). 

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

SıraTarihiİçerik
1 2015

Çelik M., F.G. Bilginer,  “Psikolojik Sermayenin İş Tatmini Üzerine Etkisinde Lidere Duyulan Güvenin Aracılık Rolü: Turizm Sektöründe Bir Araştırma”, 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Aksaray, 7-9 Mayıs 2015. 

2 2014

Çelik M., A.Tabak,  “Çalışanların Psikolojik Sermaye Seviyelerinin İş Stresi ve İşten Ayrılma Niyetleri Üzerine Etkisi: Turizm Sektöründe Bir Araştırma”, 2. Örgütsel Davranış Kongresi, Kayseri, 7-8 Kasım 2014.  

3 2011

Turunç Ö., M. Çelik, “İş Tatmini ve  Amire Güvenin Kişi-Örgüt Uyumuna Etkisinde  Dağıtım Adaletinin Düzenleyici Rolü”, Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi, Çanakkale, 26-28 Mayıs 2011.   

4 2010
5 2010

Çelik M., Ö. Turunç, “Lider Desteğinin Çalışanların İş-Aile Yaşam Çatışması Ve  İş Performansına  Etkisi: Savunma Sektöründe Bir Araştırma”, 18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Adana, 58-70,20-22 Mayıs 2010. 

7.6 Diğer yayınlar

SıraTarihiİçerik
1 2010

Varoğlu A.Kadir, M.Çelik vd., “SAVAŞ -Farklı Disiplinlerde Yeni Yaklaşımlar” Savaş ve Ekonomi,  H.Yalçınkaya (Ed), Siyasal Kitabevi, 227-246, Ankara, 2010.

8. Projeler

SıraTarihiİçerik
1 2015

Geçici Korunma Kapsamındaki Göçmenlerin Gaziantep İş Hayatına Entegrasyonu, AB Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Programı Projesi (İnceleme aşaması).

9. İdari Görevler

SıraTarihiİçerik
1 2010

SAVTEK 2010 5.Savunma Teknolojileri Kongresi, Ankara, ODTÜ-KHO, 2010, Kongre Yürütme Kurulu ve Akademik Kurul Üyeliği

2 2009

KHO SAVBEN II. Veri Madenciliği Çalıştayı, Ankara, KHO, 2009, Yürütme Kurulu Üyeliği.

3 2009

Ordu Yardımlaşma Kurumu Genel Kurul Üyeliği, (2009-2011).

11. Ödüller

SıraTarihiİçerik
1 2015

Bilimsel Faaliyetlere Katkı Ödülü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi.

2 2010

18. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi, Muhan Soysal En İyi Bildiri Ödülü.

13. Dersler

SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 İŞL409 Uluslararası İşletmecilik Zorunlu3
2 İŞL221 Kriz Yöneitmi Seçmeli2
3 İŞL323 Çok Uluslu İşletmelerin Yönetimi Seçmeli2
4 İŞL411 Stratejik Karar Teorisi Seçmeli2
5 İŞL417 İş Etiği Seçmeli2
6 İŞL427 Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli2
7 İŞL431 Yeni Hizmet Tasarımı Seçmeli2
8 İŞL206 Kadın Ve Genç Girişimciliği Seçmeli2
9 İŞL009 İmaj Ve Saygınlık Yönetimi Seçmeli2
10 İŞL011 Performans ve Kariyer Yönetimi Seçmeli2