Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İşletme Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Akademik Kadro
Prof. Dr. İbrahim YILDIRIM
Prof. Dr. Cesim DEMİR
Prof. Dr. Mazlum ÇELİK
Prof. Dr. Hilmi Erdoğan YAYLA
Doç. Dr. Tuba BÜYÜKBEŞE
Dr. Öğ. Üyesi Yakup DURMAZ
Dr. Öğ. Üyesi Yunus KILIÇ
Araştırma Görevlisi Mehmet Örfi SÖNMEZ
Araştırma Görevlisi Fatma Gül BİLGİNER
Araştırma Görevlisi Dilek KÜÇÜK
Prof. Dr. Mazlum ÇELİK

Akademik Geçmiş
Lisans : Kara Harp Okulu-Yönetim
Yüksek Lisans : Süleyman Demirel Üniversitesi-İktisat
Doktora : Atatürk Üniversitesi-Yönetim ve Organizasyon

Telefonu : 0(342) 2118080 (1316)
Odası : FEAS 302
E-Posta : mazlum.celik@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
Mazlum ÇELİK
Araştırma Konuları

Örgütsel Davranış, Stratejik Yönetim, Toplam Kalite Yönetimi

Akademik Özgeçmiş
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
SıraTarihiİçerik
1 2015

 POLAT, H.Y., “Gaziantep’te faaliyet gösteren okul idarecilerinin Kendi Kendine Liderlik stratejileri açısından karşılaştırılması” , Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2 2015

YAPICI Ü., “ Kültürel Farklılaşma Bağlamında Kültürel Zeka”, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Devam).

3 2015

BAY M.E. “ Spor Yöneticilerin Toplam Kalite Konusundaki Algıları”, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü(Devam).

4 2009

ÇIRA, A, “Örgütsel Vatandaşlık Davranışı ve Ardılları”, Kara Harp Okulu Savunma Bilimleri Enstitüsü 

6.2 Doktora Tezleri
SıraTarihiİçerik
1 2015

BOZGEYİK A., “ Gaziantep’te Faaliyet Gösteren İşletmelerin Siber Güvenlik Yönetimi  Açısından Değerlendirilmesi”, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (Devam).

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2013

Gürbüz S., Ö.Turunç, M.Çelik, “The Impact Of Perceived Organizational Support On Work-Family Conflict: Exploring The Mediating Role Of Role Overload”, Economic and Industrial Democracy , 34(1), 145-160, 2013. oi:10.1177/0143831X12438234

2 2013

Turunç Ö., M. Çelik, ve İ.S.Mert, “The Impact Of Leadership Styles On Ethical Behaviour ”, Journal of Academic and Business Ethics, Journal of Academic Research in Economics, 5(1), 2013. 

3 2012

Çelik M., Ö. Turunç ve N.Bilgin “The Moderating Role Of The Ethic”, Journal Of Applied Sciences, 12(6), 544-552, ISSN 1812-5654/DOI:10.3923/jas.2012. (2012).

4 2011

Çelik M., Ö.Turunç, M. Beğenirbaş, “The Role of Trust, Burnout and Interpersonal Deviance For  Achievıng Organızational Performance”, International Journal of Business and Management Studies, Vol.3, No.2, 179-189, ISSN: 1309-8047 (2011).

5 2010

Çelik M., A.Tabak., Ü Sığrı., M. Uysal ve  Ö. Turunç, “The Relationship Between Burnout and Emotıonal Labour of The Employees in Hospıtal Sector”, International Journal of Business and Management Studies, Vol.2, No.1, 47-54(2010). 

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2015

Çelik M., Ö. Turunç, N.Bilgin “Çalışanların Örgütsel Adalet Algılarının Psikolojik Sermaye Üzerine Etkisi: Çalışanların İyilik Halinin Düzenleyici Rolü”, Dokuz Eylül Üni. Sos. Bil. Ens. Dergisi, 16 (4), 559-585,  (2015). 

2 2014

Çelik M., Ö. Turunç, N.Bilgin “ Lider-Üye Etkileşimi ve Kariyer Memnuniyetinin Yenilikçi Davranışa Etkisinde Etiğin Düzenleyici Rolüne Yönelik Deneysel Bir Araştırma”, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(25), 491-508, (2014).

3 2013

Çelik M., A. Çıra “Örgütsel Vatandaşlık Davranışının İş Performansı Ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisinde Aşırı İş Yükünün  Aracılık Rolü”, Ege Akademik Bakış,13(1), 11-202 (2013).

4 2012

Çelik M.  “Konaklama İşletmelerinde Algılanan Örgütsel Adaletin Yenilikçi Davranışa Etkisinde Kariyer Memnuniyetinin Aracılık Etkisi” İş Güç Dergisi, 14(2), (2012).

5 2011
6 2010

Çelik M., Ö. Turunç, “ Lider Desteğinin Çalışanların İş-Aile Yaşam Çatışması ve İş Performansına Etkisi: Savunma Sektöründe Bir Araştırma”, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 14(1), 19-41 (2010).

7 2009

Çelik M., Ö. Turunç, “Aile İş Çatışması, İş Stresi ve Örgütsel Sadakatin İş Performansına Etkisi: Savunma Sektöründe Ampirik Bir Çalışma”, KHO Savunma Bilimleri Dergisi 8(2), 217-245 (2009). 

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
SıraTarihiİçerik
1 2015

Çelik M., F.G. Bilginer,  “Psikolojik Sermayenin İş Tatmini Üzerine Etkisinde Lidere Duyulan Güvenin Aracılık Rolü: Turizm Sektöründe Bir Araştırma”, 14. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Aksaray, 7-9 Mayıs 2015. 

2 2014

Çelik M., A.Tabak,  “Çalışanların Psikolojik Sermaye Seviyelerinin İş Stresi ve İşten Ayrılma Niyetleri Üzerine Etkisi: Turizm Sektöründe Bir Araştırma”, 2. Örgütsel Davranış Kongresi, Kayseri, 7-8 Kasım 2014.  

3 2011

Turunç Ö., M. Çelik, “İş Tatmini ve  Amire Güvenin Kişi-Örgüt Uyumuna Etkisinde  Dağıtım Adaletinin Düzenleyici Rolü”, Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi, Çanakkale, 26-28 Mayıs 2011.   

4 2010
5 2010

Çelik M., Ö. Turunç, “Lider Desteğinin Çalışanların İş-Aile Yaşam Çatışması Ve  İş Performansına  Etkisi: Savunma Sektöründe Bir Araştırma”, 18. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Adana, 58-70,20-22 Mayıs 2010. 

7.6 Diğer yayınlar
SıraTarihiİçerik
1 2010

Varoğlu A.Kadir, M.Çelik vd., “SAVAŞ -Farklı Disiplinlerde Yeni Yaklaşımlar” Savaş ve Ekonomi,  H.Yalçınkaya (Ed), Siyasal Kitabevi, 227-246, Ankara, 2010.

8. Projeler
SıraTarihiİçerik
1 2015

Geçici Korunma Kapsamındaki Göçmenlerin Gaziantep İş Hayatına Entegrasyonu, AB Hayat Boyu Öğrenmenin Desteklenmesi Programı Projesi (İnceleme aşaması).

9. İdari Görevler
SıraTarihiİçerik
1 2010

SAVTEK 2010 5.Savunma Teknolojileri Kongresi, Ankara, ODTÜ-KHO, 2010, Kongre Yürütme Kurulu ve Akademik Kurul Üyeliği

2 2009

KHO SAVBEN II. Veri Madenciliği Çalıştayı, Ankara, KHO, 2009, Yürütme Kurulu Üyeliği.

3 2009

Ordu Yardımlaşma Kurumu Genel Kurul Üyeliği, (2009-2011).

11. Ödüller
SıraTarihiİçerik
1 2015

Bilimsel Faaliyetlere Katkı Ödülü, Hasan Kalyoncu Üniversitesi.

2 2010

18. Ulusal Yönetim Organizasyon Kongresi, Muhan Soysal En İyi Bildiri Ödülü.

13. Dersler
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 İŞL409 Uluslararası İşletmecilik Zorunlu3
2 İŞL221 Kriz Yöneitmi Seçmeli2
3 İŞL323 Çok Uluslu İşletmelerin Yönetimi Seçmeli2
4 İŞL411 Stratejik Karar Teorisi Seçmeli2
5 İŞL417 İş Etiği Seçmeli2
6 İŞL427 Toplam Kalite Yönetimi Seçmeli2
7 İŞL431 Yeni Hizmet Tasarımı Seçmeli2
8 İŞL206 Kadın Ve Genç Girişimciliği Seçmeli2
9 İŞL009 İmaj Ve Saygınlık Yönetimi Seçmeli2
10 İŞL011 Performans ve Kariyer Yönetimi Seçmeli2